συνεχίζεται...

Είναι κανείς, κάποιος..........................................................................................................................................................................................................

αν είναι κάποιος κανείς σίγουρα αυτός θα είναι Οδυσσέας.
,,Εμείς απλος να αναδιοργανοθούμε, με βάσει τις τωρινές συνθίκες...Ετση μόνο μπορεί να αποκασταθεί υγεία  μας!

pernas: Αντιο Χρήστο