ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ΄ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΩΝ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α α άλφα - a alfa
a = ανθρωπος. anthropos [man,person]
ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΜΑΣΙΕΣ : Aνθρωπος- Αρχή
CODEX SENSE :Man,person-beginning,start
(Arhee)principle//autthority//
in principle// start,begin,commence

ΝΟΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:
INTELLIGENCE EXTENSION :
άθροισι, αφαίρεσι, θαυμασμός εκπληξι,οργή
χαρά
[Αρχή,Απας,Αεί,Αήρ,Άλς,Αέλιος,Άρουρα.κ.α.]
add,abstraction,wonder,surpise,anger-rage,
joy-enjoyment
[start,complete,forever,air,...,sudstratum]


B β βήτα - v veta
v = βοή (ανέμου).voee [shout,cry,humming,
roaring//(wind) clamour]
ΚΩΔ/ ΣΥΜ/: Bία,Βούλησι
CODE/ SENSE/: Force,-desire,will
ΝΟΗΜ/ ΠΡΟΕΚΤ/:
INTELL/ EXTENSION/:
oρμή, ταραχή, εκρηξι, αναρπαγή,
πλημύρα,πυρκαγιά,ξερρίζωμα,αρπαγή, πόλεμος.
[Βία,Βίος,Βαίνω,Βαρύς,Βριθύς,Βούλησις κ.α.]
vehemence,passion,explosion,(ana)along,over,
[arpazo]grad,snatch,flood,inudation,war,warfare.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Γ γ γάμμα g gama
G = Χαράσσειν [το χάραγμα]tracing,engraving//
incision,cut.//cut,engrave (harazo)rule lines//
Line,row

ΚΩΔ/ ΣΥΜ/:Γράφεν-Γεννάν-Διανοίγειν
CODE/ SENSE/:Write,record,compose//enrol.-
Γεννάν-offsping,product//γενώ,give birth to,-
διανοίγειν open (up) dianigin

ΝΩΗΜ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ: INTELL/ EXTENSION :
-Τέμνω temno cut,divide,open.
-Κτυπώ ctipo peat,strike,fiog,thrash.
-Πελεκώ paelaeko axe,hew,cut into shape,carve,thrash
-Λαξέυω laxevo hew,chisel,carve.
-Ξέω Xino scratch, scrap
-Εκτοξέυω ectoxevo shoot,cast,hurl.
-Φονέυω fonevo Murder,kill.
-Αμύνομαι ameena defence.
-(κατασκευάζω) catascevazo construct,make,erect,
build
-Γεωργώ georgia agriculture,farming.
-Γράφω grafo Write,record compose//enrol.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δ δ δέλτα D THELTA - Δούπος (ηχοποίητη λέξη) γδούπος
(βαρύς ήχος 'η κρότος απο οτι πεύτη)
THOOPOS = (O) tnud, thump, dump.

ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑ/ Δύναμις Δίκη.
CODE/ SENSE Deenamee< strength, might,power, force
deeky< trial, suit, lawsuit, case.
ΝΩΗΜΑ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ: INTELL/ EXTENSION:
-Ισχύς eeshys strength,power,forse,validity.
-Ευθύτης aefhetes straightness,diuntness, directness,
sincerity
-Σκληρότης sklerotes hardness-toughness-stiffness-
cruelty, harshness.
-Ακαμψία akamsia infiexible,rigid,unbending,stiff,
unyielding determination.
-Ευθυκρισία afthecresea soundness of judgment.
-Δωρίζειν thorezen gift, present...
-Προσφέρειν prosfaren offer, offered...
-Δράν dhrase action,activity...
-Αγαπάν aghapa beloved, love!
[-Δεσμός thesmos tie, bond
-Διάνοια theanea intellect,mind/
genius/
Δυγός (ζυγός) zegos κ.α.]

E ε EEE!!! = ωθείν (διά κραυγών "Ε!" καλείν,
οδηγείν,στρέφειν)
-ωθείν othyn by the cry (shout,scream
-καλείν cale invited, callup
-οδηγείν odege guide
-στρέφειν straefee turn. turn/ thoughts to sd/
E KΟΔΗΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ CODE/ SENSE/
-Eλαύνειν, Εδράζειν. -g/com/wlk,desk in

E ΝΟΗΜ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ INTELL/ EXTENSION
-Eγείρω (aegeero) awaken,bring up,raise,arouse
laya...,lodge...
-Eξέρχομαι (aexaerhomae) com aut,outgoing...,
out try
-Εγκαθιστώ
(aegathesto) install,put,in-settle,deploy,establish
-Ερχομαι
(aerhomae) come,arrive,i coming
-Ελλοχώ ελλοχέβω (aeloho) lie in ambush-lurks
-Ελαύνω-προελαύνω-Ελευση-Ερχομός (aelavno)
are advancing
-Ενθα-ένθεν (aentha) on either side
-Εκεί (aecke) there-that way -Εντός (aentos) in,
inside
-Έκτος (AECKTOS)ouisid,away from
-Eθος (aethos) custom,habiy?
-Εδος- έδρα-(aedhra) desk ....
-Eλλην (aellen)greek hellen
-Ειμί (eme)i am am,

ακόμη ΕΛΑΥΝΩ= κινώ προς το μπρός,προχωρω,καταδιώκω
HELLAVNO= g/com/wlk -Χτυπώ (htepo) knockat/on,pang
THYMP,POUND ,POUND SLAM,HAMMER
ΕΛΟΧΩ (ΑΕΛΟΗΟ)επιβουλεύω,παραφυλάτω,ενεδρα ποιούμε
chase,pu rue,run after,hunt.

αντες παίδαις στην υγειά σας!


πάντα τέτοια!!!

Aπό τον Φαίδρο στον Πλάτωνα

(...) ΣΩKΡΑΤΗΣ:Ο λόγος που γράφεται μετ΄
επιστήμης είς τήν ψυχήν του μανθάνοντος,
είναι δέ δυνατόν να υπερασπίση τόν εαυτόν
του και γνωρίζει καλώς πρός ποίους πρέπει
νά ομιλη και πρός ποίους νά σιωπά.

Αρχα'ι'κά ελληνικά αλφάβητα

Τα κυριότερα από τα πρώτα
ελληνικά αλφάβητα που λέγονται
σήμερα αρχαικά,είναι:
1)Το κρητικό
2)το κορινθιακό
3)το χαλκιδικό
4)το αττικό
5)το ιωνικό ή της Μιλήτου.

Το κρητικό
Εχει 21 γράμματα, χρησιμοποιήθηκε
Κρήτη,Σαντορίνη, Μήλο, και στα
νησιά του Αιγαίου, Δήλο, Πάρο, Νάξο,
Σίφνο, Κέα και Θάσο,τροποποιημένο.

Το κορινθιακό
Εχει 24. Χρησιμοποιήθηκε στην
Κόρινθο,Μεγαρίδα, Άργος, στον
Φλιούντα, στη Σικυώνα και στις
κορινθιακές αποικίες Κέρκυρα,
Λευκάδα, Επίδαμνο, Συρακούσες,
Ακραγάντα κ.α.(...)

Το χαλκιδικό
Επιγραφές γραμμένες μ΄αυτό βρέθηκαν
σε πολλά μέρη (Εύοια, Βοιωτία, Φωκίδα,
Λοκρίδα, Ήλιδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη και
στις μη ιωνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας
και της Σικελίας).
...Το αλφάβητο που σήμερα λέγεται Λατινικό
και χρησιμοποιήται στα 3/5 του κόσμου,
έιναι το Χαλκιδικό που με τους κατοίκους
του Λατίου αργότερα, κατά την ακμή της Ρώμης
εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο (...)
Οι κάτοικοι του Λατίου το παρέλαβαν απο τους
Ελληνες αποίκους της Κύμης.

Το αττικό
Έχει 22 γράμματα
Χρησιμοποίθηκε απ΄τους Αθηναιους
και τις γίρο επαρχίες

Το ιωνικό
Έχει 24 γράμματα και χρησιμοποιήθηκε
προ του 403 πχ στις ιωνικές πόλεις της
Μικράς Ασίας και στα νησιά Λέσβο,Χίο,
Σάμο, Αμοργό, Ρόδο και Κύπρο αλλά και
ποιο μικρότερα (...)
Το 403 πχ.,όταν οι "από Φυλής κατελθόντες"
δημοκρατικοί "κατέλυσαν τους τριάκοντα τυράνους"
αναθεωρήθηκε ολόκληρη η νομοθεσία και ψηφίστηκαν
νέοι νόμοι,οι οποίοι με τον εισαγωγικό νόμο
"τοις νόμοις χρήσθαι απ΄Ευκλείδου άρχοντος"
ίσχυσαν από το 403/2 (=επώνυμος άρχων Ευκλείδης)
στην παλινορθωμένη αθηναική Δ η μ ο κ ρ α τ ί α
...Η αλλαγή του αλφαβήτου στη Αττική, απετέλεσε
ένα σημαντικό σταθμό, γιατί στο κυριότερο πολιτιστικό
κέντρο του Ελληνικού χώρου, επικράτησε το ι ω ν ι κ ό
αλφάβητο.

Oι χώρες και οι λαοί της γραφής

...Οι χώρες της γης, όπου κατά την
προίστορική αρχαιότητα εμφανίστηκε
αξιόλογη γραφή, απαρτίζουν τρεις ζώνες΄
και ειναι τεκμαρτό,οτι οι πολιτισμοι
των χωρών αυτών ήταν στην αρχή
παραποτάμιοι και μετά παραθαλάσσιοι.
Ετσι οι σπουδαίες γραφές ειχαν σαν
αφετηρία πεδιάδες ποταμών.
...Οι τρεις ζώνες:
Πρώτη
ο δακτύλιος της Μεσογείου
θαλάσσης,αν στο ανατολικό μέρος του
θεωρηθεί σαν συναπτή και η πεδιάδα
των ποταμών Τίγρητα και Ευφράτη,
δεύτερη
το Ινδοσινικό παραθαλάσσιο
τόξο από την εκβολή του Ινδού μέχρι
την εκβολή του Κίτρινου ποταμού,και
τρίτη
ο δακτύλιος του Μεξικανικού
Κόλπου.
Τα έθνη της Μεσοποταμίας και γύρω
απ'αυτή ήταν οι Βαβυλώνιοι,Ασσύριοι,
Ελαμίτες, Πέρσες, Μήδοι και Αρμένιοι΄
του παραμεσογείου δακτυλίου ηταν
οι Αιγύπτιοι,Αιθίοπες, Σιναίτες,
Αραβες, Παλαίστίνιοι,Ισραηλίτες,
Φοίνικες, Σύροι, Κίλικες, Κύπριοι,
Χετταίοι,
Πελασγοί, Έλληνες, Σκύθες, Θράκες,
Ιλλυριοί,
Ετρούσκοι, Λατίνοι, Σικελοί, Λίγυες,
Κέλτες, Γαλάτες, Ίβηρες, Βέρβεροι,
Φοίνικες της Καρχηδονίας και Λίβυες΄
του Ινδοσινικού τόξου οι
Ινδοί, Ινδοκινέζοι, Κινέζοι,Κορεάτες,
και Ιάπωνες΄
και του δακτυλίου του Μεξικανικού
Κόλπου οι
Τολτέκοι, Αζτέκοι και ΜΑΓΙΑ

απο Κωνσταντίνος Σιαμάκης
Το αλφάβητο
Έκδοση του ίδιου, 1988
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ

ग्रफूं गेओग्रफिया ΓΡΑΦΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Λατινικό αλφάβητο latiniko
Η έκταση που καταλαμβάνει ( αποκαλύπτοντας μια πολύ πλατειά
ποικιλία γλωσσών), είναι βέβαια,η πιο μεγάλη. Η δυτική Ευρώπη
ειναι γιαυτό το ιστορικό κέντρο, που ισχύει επίσης, για τη βόρεια
και νότια Αμερική, τον κόσμο της Ωκεανίας κι ολόκληρο το
ημισφαίριο της Αυστραλίας.
Αραβικό aradiko
H Αραβική γραφή διεκδικεί τη βόρεια Αφρικη. Για την Τουρκία και τις
ΣΟβιετικές Δημοκρατίες επεκτείνεται αρκετά στην Ασία, όπου άλλωστε
έχει δυνατά ερείσματα.

Οι χώρες και οι πληθυσμοί που χρησιμοποιούν τη λατινική γραφή συγκροτούν
ετσι ενα σύνολο 962.000.000 ατόμων (χωρίς να κανουμε διάκριση, εδώ όπως αλλού, αναμεσα σ'αυτούς που δέν γνωρίζουν η γνωρίζουν να γράφουν)

Ελληνικό elliniko
To Eλληνικό αλφάβητο και τα σλαβικά παράγωγα του γκρουπάρουν στην κεντρική
Ευρώπη και στην ανατολική,παραπάνω απο 200.000.000 οπαδούς.

Το μπλοκ της Απω Ανατολής Κινεζικής προέλευσης συγκροτεί τη
δεύτερη μάζα της παγκόσμιας γραφής, αρκετα ερμητικής άλλωστε, με
600.000.000 οπαδούς.
Οι πολλές γραφές ινδικού τύπου απευθύνονται, εν συνεχεία
απο τις Ινδίες έως το Λάος και την Ινδονησία σε 430.000.000 περίπου.
Η αραβική γραφή, διατηρεί επίσης, απο το Πακιστάν έως το Μαγκρέμ
μαζί με κάποια πιο νότια προπύργια, γύρω στα 250.000.000 πιστών.
ΤΑ μικρά γρουπ, το αιθιοπικό και το Εβραικό, μετράνε
αριθμητικα κατά τι λιγότερο από τα προηγούμενα
Η γεωγραφία των γραφών δεν ειναι, επίσης, τόσο πολύπλοκη όσο
η γεωγραφία της Γλωσσολογίας.
Ο γραπτός εθνικισμός, ειναι πάντα πολύ λιγότερο ζωντανός
απ' 'οσο ο γλωσσικός.
Αυτό έχει επιτρέψει, απο δω κ' έναν αιώνα, την ενιαία
εξάπλωση του ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

न्तोकौमेंता Ντοκουμεντα

αλφα-βητο το Ελληνικο-Elliniko
Ειναι παρμένο απο την επιγραφή του Σιγείου, που δημοσεύτηκε το 1727
από τον επιστήμονα κ.Τσίτσουλ.
Γοτθικό-Ghothiko
Ο Γότθος Ουλφίλας διάδοχος του Θεόφιλου στην Επισκοπή των Γότθων
τον καιρό του αυτοκράτοτα Βαλεντινιανού, ήταν ο πρώτος που έδωσε
αλφάβητο στο έθνος του
Ρωσικό-Rossiko
Με τον Ελληνα αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Παφλαγόνα κατά τη βασηλεία του οποίου
πήραν τη γλώσσα και τους χαρακτήρες των Σλάβων.
Οι χαρακτήρες ειναι ελληνικοί
Γιαπωνέζικο-Giaponiko
Ειναι 3 Το Φίρο Κάνα, το Κάτα Κάνα και το Ιμάτο Κάνα η Γιαμάτο!
Το τελευτέο χρησιμοποιείται μόνο στην Αυλή του Ντάιρεν
της επαρχίας του Γιαμασρίρο.
Οι χαρακτήρες εναι δανεισμένη απο τους κινέζους
Κινέζικο-Kineziko
Δεν εχουν, η γλώσα τους αποτελείται απο έναν πολύ περιορισμένο αριθμό
ήχων. Εχουν 328 λέξεις, μονοσύλλαβες,που μπαίνουν σε ογδόντα
χιλιάδες περίπου χαρακτήρες, των οποίων η γλώσσα ειναι σύνθετη...
...Καθε λέξη μπορεί να έχει περίπου διακόσιες σαράντα τέσσερες
διαφορετικές σημασίες (Εγκυκλοπαίδεια Ντιντερό και Αλαμπέρ)
Συνεχεια....

Ακαμοθ अचमोथ

सर्कोफगुस σαρκοφαγος-ιουδαικος, φυσικά!

σολομον सिलोमों

για λιγο Αιγιπτος
οπος Αιγινα δηλαδη!

इसिस ισις

ανακαλύπτουμε δεν παρερμηνεύομαι Ανακαλύπτουμε που τα βρήκαμε και τα κάμουμε όλα αυτά? Ρούχα, σκήπτρα, τελετές! Πια είναι δανικά (και αγύριστα)πια είναι σύνδρομα με τους αυτόχθονες λαούς, πια είναι τελικά (για πέταμα)και πια αξίζουν απ αυτά να διατηρηθούν ως ουσιαστική κληρονομία ενός πλανήτη (φωτοδότη) στο μικρο μας σύμπαν!

सेरापिस Σεραπης

अम्मों जयूस αμμων Ζευς

अम्मों जयूस αμμων Ζευς

पैदिया ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

Μπα! και πωσο χρονων εγεινες για να το καταλάβης
αυτο?
Ωραία! και τωρα θελεις εγω, να παρω αμπάριζα αυτο
το πακέτο και τρεχωντας να το δοσω του αλουνού,
χωρεις η δηχος να εχουν εξεληχθη, τα μεταφωρικα μου μεσα
λογο ηλικίας!
Εσυ το βρηκες στα 80 σου ε?
Ε,ασεμε κι εμέ να το ανακαλυψω στην δική μου ωρα!
Στον δικο μου χρώνο.
Δε λέω, μπωρείς να μου το πείς
κι εγω επανω στον χρώνο μου θα το καταλάβω
Να κατανωεισω οτι εν αρχη ειν ο λόγος,εφ ωσον
ωριμασε μέσα μου!!!

फेथूं ΦΑΕΘΩΝ

Αυτο για το εν αρχη ειν ο Λόγος!
Γιατι εαν δεν βλέπεις κάτι πως και με ποιον τροπο θα μιλησεις γιαυτό?
Πως θα νοείσης αυτο? εαν δεν το αισθανθεις?
εαν δεν ακούσεις ! Εαν δεν δείς!
Τη να μας πείς?
κοντα στον νού κι γνώση
Αυτα για το " εν αρχη ειναι ο Λόγος"


θελω να πω ठेलो न पू