...τι εστί Θεός παντουργός και η βασιλεία του,

ΟΡΆΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΆΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΉ ΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΠΑΠΑΚΏΣΤΑ
ΑΘΗΝΑ 1999
Σελ.154
192 στο κείμενο
Σημειώνω και ένα μέρος από την αμαρτωλή μου και απλή και αγράμματη προσευκή μου:
Αγιος ο θεός, άγιος ισκυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.Δόξα σε, Κύριε Χριστέ, σταυρέ σταυρωμένε, λαμπρέ και αναστιμένε, τριπόστατε θεέ, αγία Τριάδα, θεοτόκο, άγια σώματα΄ δόξα, δόξα, δόξα της παντοδυναμίας σου και της βασιλείας σου, Κύριε, άπλωσε το λαμπρό σου και ευλογημένο σου χέρι και βγάλε μας μέσα από τον σκότον τον βαθύ όπου είμαστε πεσμένοι και χαμένοι και πνιγμένοιτόσες αιώνες, και φέρε μας είς τό φώς σου τ΄ αληθινό της βασιλείας σου, // και βλόγα μας, τους αμαρτωλούς, και συχώρεσε μας, και καθαρισέ μας και ανάστησε μας ώς τον Λάζαρον, 'όποτε είναι αγαθή η θελησή σου΄ βλόγα την σημαίαν οπού μας λευτέρωσες από τους τούρκους και δια της αγαθότης σου αφιέρωσε την του αγίου Γιώργη, βλώγα την σημαίαν οπού μας λευτέρωσες από τους τυράγνους και αφιέρωσε την τού αγίου Δημήτρη΄ και όποτε είναι ή αγαθή  σου θέληση, να λευτερώσεις και να στερεώσεις την πατρίδα, την θρησκεία, τους τίμιους ορθόδοξους χριστιανούς, γενικώς τους τίμιους ανθρώπους, το σπίτι της αγαθής σου θέλησης, της καθέντρας σου, την σκλάβα σου, τα σκλαβόπουλα σου και όλους του σπιτιού, και μέναν τον ανάξιον δούλο σου, όσοι από το πλάσμα σου φέρνουν δοξολογίαν (154) είς την παντοδυναμίαν σου και είς την βασιλείαν σου και έχουν δικιοσύνη είς την κοινωνίαν΄ σώσε, Κύριε, όλους, δώσε, θεοτόκο, την υγείαν, όσοι παθόντες έρχονται είς την χάρη σου, Βαγγελίσρα μου, διά να δοξαστεί ο πανάγαθος Θεός και η βασιλεία του, να πιστέψουν οι τύραγνοι, οι 'απιστοι και οι άδικοι, και να ιδούνε τι εστί Θεός παντουργός και η βασιλεία του, και μας τους αμαρτωλούς να μας βγάλεις από το σκότος το βαθύ όπου είμαστε τόσες αιώνες και να μας φέρεις εις// το φώς το αληθινόν, και να μας προφυλάξεις από πάσα κακόν και αστένεια, πάσα πικρόν και φαρμακερόν ζωύφιον, πάσα έργα του διαβόλου, και από τους τυράγνους και αδίκους και οπαδούς τους και βρωμερισμένες τους δυνάμες΄ νέκρωσε τους χέρια, ποδάρια, να μην μπορούνε να κάνουν κακόν΄ στείλε τον πατέρα τους τον διάβολον, τον αφέντη τους, τον βασιλέα τους και αυτούς όλους τούς αίτιους του κακού μαζί με τον αφέντη τους είς το πύρι είς το εξώτερον, προδότες της ηθικής και της αρετής, προδότες της δοξολογίας του Θεού και της βασιλείας του και γενικώς τών τίμιων ανθρώπων.
Κύριε, σώσε μας και ένωσέ μας και μύρωσέ μας οπίσου, και κάμε μας μίαν ψυχή και ένα σώμα και δώ΄ μας ταπεινοσύνη, σωφροσύνη και αντρείαν και δύναμην πατρική. Ευλόγα και συγχώρεσε και όσοι αγωνίστηκαν και όσοι αγωνίζονται αρχή και τέλος, θρησκευτικούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς, περί της θρησκείας τους και πατρίδος, όποιας θρησκείας και αν είναι, και όσοι δίνουν τόν όρκον τους περί αυτό και ορκίζονται ενώπιον σου και της βασιλείας σου ν΄αγωνιστούν τιμίως διά το καλόν καί ησυχίαν γενικώς της ανθρωπότης΄ σώσε, Κύριε μου, όλους αυτούς τούς αγαθούς ανθρώπους, και πεθαμένους και ζωντανούς. Συγχώρεσε, Κύριε μου, και τους αμαρτωλούς, τά πεθερικά μου και συγγενείς, τους γονέους μου και συγγενείς μου¨ συχώρεσε και όσους με φώτι //σαν και με φωτίζουν, και συχώρεσε καί μένα τόν αμαρτωλόν, όπου σε βαρύνω κάθε στιγμήν¨ δι΄αυτούς όλους έχω χρέος, Κύριε μου, μεγάλο να  (155) σε περικαλώ, ο αμαρτωλός, ο ανάξιος σκλάβος σου¨ τους έχω ευεργέτες, και όποιος δεν γνωρίζει τον ευεργέτη του, δέν γνωρίζει και την παντοδυναμίαν σου και την βασιλείαν σου. (5, 10, 15, 20, 25, 30, 195στ κείμ- Σελ 156)...
(196αστ.κείμ- Σελ157) 5 ...Κύριε, αρετή δεν έχομεν πλέον , ούτε ηθική ούτε πατριωτισμόν¨ τρέχομεν είς την κακία, είς την ασωτία και παραλυσίαν, καθώς τρέχει το ποτάμι από τον γκρεμνόν // και τα μάτια και ο νούς τού ανθρώπου¨η παντοδυναμία σου θα μας σώσεις και θα μας προφυλάξεις να μήν ματαϊδούμεν την πατρίδα μας και θρησκεία μας και τους τίμιους ανθρώπους σε τούτην την άχλιαν κατάστασην οπού βρισκόμαστε, Κύριε, η πσντοδυναμία σου και η βασιλεία σου΄ θ΄αξάνεις την αρετή και τον πατριωτισμόν και να μας καθερίσεις την αμαρτωλή μας ψυχή και σπλάχνα μας, να δυνηθώμεν να σε προσκυνώμεν και να σέ περικαλέσουμεν να μας σώσεις από τα δεινά μας, από την κακία μας, οπού προσκάλεσαν την δίκια σου οργή και της βασιλείας σου. ...20, 
...25να προστάξεις την Θεοτόκον με τον σταυρόν, τό σταυρωμένον, και τ΄άϊα τα σώματα με τον σταυρόν, και διά της αγαθότης σου ν΄ αφιερώσεις τον σταυρόν οπού΄χει η θεοτόκο στα τείχη της Αγίας Σοφίας, τον σταυρόν οπού ΄χουν΄ άϊα τα σώματα να τον βάλεις είς τα τείχη της Πλακιώτισσας της Θεοτόκος,// να προστάξεις και να ευλογήσεις την σημαίαν οπού μας λευτέρωσες από τούς Τούρκους, οπού την (197στ. κειμ.- Σελ 157) έχει ο άγιος Γιώργης, και να την ευλογήσεις και να την βάλεις είς τα τέιχη της Αγίας Σοφίας, απο κάτω τον σταυρόν, τον σταυρωμένον, να βλογήσεις την σημαίαν οπού μας λευτέρωσες από τους τυράγνους και από την διοτέλεια μας, οπού την έχει ο άγιος Δημήτρης, και να βάλεις εις τα τείχη τής Πλακιώτισσας, αποκάτω τον σταυρωμένον, και να λαμπρυθεί και να δοξαστεί η παντοδυναμία σου και η βασιλεία σου, και να σωθούν και μας τα δεινά μας¨ ν΄ απλώσεις τό λαμπρό σου χέρι να μας βγάλεις μέσα από τό σκότος οπού είμαστε τόσες αιώνες νεκροί και μολυσμένοι, και μέσα εις τά βάθη τής θαλάσσης πνιμένοι και χαμένοι, κσι να τσακίσεις τίς πόρτες και τις κλειδωνιές τής τυραγνίας, της ασωτίας, τού δόλου καί τής απάτης, οπού μάς έχουν φυλακωμένους, σιδεροδεμένουε τόσες αιώνες, και μας αστόχησαν, και οι βασιλείς σου και οι αρχιγερείς σου και οι κριτές σου έχασαν όλοι την δικιοσύνη σου, και μας έντυσαν το φόρεμα τού διαβόλου, οπού φορούνε και αυτείνοι όλοι, την απιστίαν, την επιορκίαν, την αδικίαν, τον δόλο και την απάτη και τήν ασωτίαν. Κύριε, μόνον η παντοδυναμία σου θά γένεις ΄έλεος, διά την πρεσβεία τής Θεοτόκος και τών αγίων, ν΄ απλώσεις το λαμπρό σου και πολυτίμητό σου χέρι, τριπόστατε Θεέ, να μας βγάλεις από το σκότο το βαθύ // και να μας φέρεις εις το φώς σου το αληθινό τής παντοδυναμίας σου και της βασιλείας σου, και να σωσεις, Σωτήρ, και να σώσεις, Σωτήρη, και να σώσεις, Σωτήρα, την ματοκυλισμένη μας πατρίδα και την θρησκεία, γενικώς τήν δυστυχισμένη ανθρωπότη, οπού τήν τρώνε οι άνθρωποφάγοι οί τύραγνοι σάν σαλάτα. ...(198/ -Σελ158) ...199/ 200 -Σελ159...)
(201/ 202 -Σελ160 ...203/ -Σελ161 ) 5, Κύριέ μου, καθώς μάς βλέπουν οι λαμπροί σου οφθαλμοί, χερότερα από πρώτα, απο την κακία μας  και παραλυσία μας και διοτέλεια μας. Ήφερε ο πιστικός τούς λύκους εις τα πράβατα, και τα κατφάνισαν και τ΄ αφανίζουν, ότι θέλει τά δικά του δικά του και τά δικά μας δικά του, και τον λύκο νέτο¨ δεν είναι ελπίδες σωτηρίας¨ η παντοδυναμία σου θα μας σώσεις, προστρέχομεν με δάκρυα καυτερά εις τήν σταύρωση σου, και εις τήν σημαίαν σου,// καί τό ελεόν σου ζητούμεν, να μην λείψει η δύναμή σου, η ευλογία σου, η ευτυχία σου, η φωτισή σου, η προφύλαξη σου, η οδηγία της απαντοδυναμίας  σου, και της βασιλείας σου, να μας σώσεις τούς αμαρτωλούς, τους ανάξιους σου δούλους και σκλάβους. Σε απολάψαμεν και μεις οι αμαρτωλοί, το σπίτι της αγαθής σου θέλησης, η καθέντρα σου, απολάψαμεν τήν παντοδυναμία σου, τον Χριστόν τόν αληθινόν, την Θεοτόκον και τους αγίους. Σε απόλαψε η σκλάβα σου, τα σκλαβοπουλά σου και όλοι του σπιτιού σου και εγώ ο αμαρτωλός, ο ανάξιος σου δούλος, και μας ευλόγησες και μας συχώρεσες και μας καθάρισες και μας ανάστησες ώς τόν Λάζαρον, μας γλίτωσες από  δολοφονίες, απο φαρμάκια, από μαγείες, έργα του διαβόλου, απο τόσα μιλεούνια κακά γλίτωσες όλους μας¨ έβγαλες το κακόν και την αστένεια απομέσα το σπίτι σου, έσωσες και ανάστησες την σκλάβα σου, τα σκλαβόπουλα σου και όλους του σπιτιού, μας γιάτρεψες, αγαθέ, η παντοδυναμία σου και η βασιλεία σου, έσωσες και μένα τόν ανάξιον σου σκλάβον και διά της αγαθότης και της βασιλείας  (204/ 205/ 206/ -Σελ162) ... σου // 30...Συχώρεσέμε, Κύριε μου, οπού σέ βάρυνα¨ πού αλλού να τρέξω; // πού αλλού να τρέξομεν οι ανάξιοι δούλοι σου, που αλλού οι αδύνατοι να βρούμεν δικιοσύνη, ποιός ποιμένας και πίτροπος σου έχει δικιοσύνη να δικιώ- (207/ -Σελ163)-σει το ΄δίκιο τού κάθε ανθρώπου; Θεέ τού ουρανού και της γής και της θάλασσας, σώσε μας, η παντοδυναμία σου, ότι χαθήκαμεν εδώ και εις την άλλη ζωή. Κύριε, με τι στόμα να σε περικαλέσουμεν με τί μάτια να σηκώσουμεν να σέ τηράξομεν και να περικαλέσουμεν το πανάγαθό σου όνομα και της βασιλείας σου; Κύριε, η παντοδυναμία σου επολέμησες, αγωνίστης, εσπλαχνίστης, η παντοδυναμία σου και η βασιλεία σου, και ανάστησες νεκρούς , πεθαμένους, λιωμένους και και ολίγους και αδύνατους και αμαθείς, με δεμένα σκοινιά τα περισσότερα τουφέκια, και με χωρίς αναγκάια τού πολέμου, ξιπόλητοι και γυμνοί και νηστικοί τις περισσότερερς φορές, και αντινέργειες τών δυνατών, πενήντα χιλιάδες δεν ήμασταν ποτές εις τον πόλεμον, στεριά και του πελάου, και ν¨ αφανιστούν περίτου από τετρακόσες χιλιάδες ψυχές, ντόπιοι και ξένοι Τούρκοι, δύναμη δική μας ήτον, αντρεία δική μας ήταν, αρετή και πατριωτισμός δικός μας ήταν, ότι πα // τριωτισμόν και αρετή θυσιάζομεν. Και τώρα χερότερον είχαμεν, και τότε μας έσωσες, πανάγαθε Θεέ, μας ανάστησες και μας σώνεις κάθε στιμήν και κάθε... από την διοτέλεια μας, από την χαμέρπειά μας, απο την απιστία μας πωλούμεν,και την και την παντοδυναμία σου και την βασιλεία σου κατακρένομεν, καταλαλούμεν¨  καταπωλήσαμεν μέσα εις τις αγορές και σοκάκια δισκοπότηρα, ότι δέν ματαείχαμεν την ανάγκη τους να μεταλάβομεν, πουλήσαμεν τα πολυτίμητα ευαγγέλια και όλα τά γερά των ναών σου, και ζωντανά και τόπους, και κατακερματίσαμεν και άγια μοναστήρια και τις εκκλησιές, και τις φκιάσαμεν σπίτια, αχούρια και τα εξής. Ο,τι ανταμεβή ήβρες από τους Οβραίους, όπου ΄ταν αλλόθρησκοι και σε σταύρωσαν, ήβρες και από εκείνους οπού κοπίασες και κοπιάζεις και ανάστησες και αναστήνεις, από τους ορθόδοξους χριστιανούς. Με τί πρόσωπον, Κύριε μου, να παρουσιαστώμεν ομπρός σου, και με τί στόμα και γλώσσα να σέ περικαλέσουμεν και εις το (208/ 209/ -Σελ164)εξής, όπου κιντυνεύομεν, οι αχάριστοι, οι διοτελείς, οι κακοί τεμπέληδες του κόσμου, οι προδότες και ασεβείς, κάθε γερόν πράμα!
θεοτόκο, μητέρα του παντός, το καύκημα της παρθενίας, το καύκημα της αρετής και τα πάντα της αγαθότης, προστρέχομεν, οι αμαρτωλοί, οι αδυνατοι, εις την εσπλαχνίαν της αγαθότης σου, να λυπηθείς τους αθώους εκείνους οπού φέρνουν την αμαρτωλή τους προσευκή ΄λικρινώς εις τόν παντουργόν και εις την βασιλείαν του, εκείνους οπού ΄τρέξαν ξιπόλητοι και γυμνοί, εμκείνους οπού άφησαν χήρες και αρφανά, εκείνους οπού ΄χύσαν το αίμα τους, κατά τον όρκον τους, ν΄αναστηθεί διά της δυνάμεως του Παντοκράτορα η σκλαβωμένη τους πατρίδα και να λαμπρυθεί ο σταυρός της ορθοδοξίας, και δι¨αυτόν τον όρκον αυτείνοι πέθαναν δι΄ αυτείνη την πατρίδα και θρησκεία, και θυσίασαν και το έχει τους, και πολλών οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους διακονεύουν και ταλεπωρούνται ξιπόλητοι, γυμνοί, νηστικοί στα σοκάκια εκείνης τής ματοκυλισμένης πατρίδος οπού ζύμωσαν οι γονέοι τους και οι συγγενείς τους με το αίμα τους, και την γοδέρουν σήμερα και την τρώνε και την προδίδουν οι γουρνόλυκοι με τ΄ακονισμένα δόντια και οι σύντροφοί τους αυτεινών οι τοιούτοι.Θεοτόκο, μήτηρ του παντός, αυτούς τους αθώους να λυπηθείς, αυτούς τους γυμνούς και ταλαίπωρους¨ αυτείνοι φέρνουν δοξολογίαν εις τον Θεόν και την βασιλείαν του. // Να πρεσβέψειες εις την παντοδυναμία του ν΄ αναστήσει πίσου τους γερούς του ναούς, τ ΄αγια τα μοναστήρια οπού ΄τρώγαν ψωμί οι δυστυχισμένοι, αφού αυτά όπου ζούσαν πολύ αδύνατοι από την ευλογίαν του Θεού και από τους κόπους τών πατέρων, των καλογέρων  - δεν ήταν καπιτσίνοι δυτικοί, ήταν υπερέτες τών μαναστηριών τής ορθοδοξίας¨ δέν ήταν τεμπέληδες, δούλευαν και προσκυνούσαν¨ και εις τον αγώνα της πατρίδος σ΄αυτά τα μοναστήρια γενόταν τα μυστικοσυβούλια, συναζόταν τα ολίγα αναγκαία του πολέμου, και εις τον πόλεμον θυσίαζαν και σκοτωνόταν αυτείνοι οι περέτες των μαναστηριών και των εκκλησιών- τριάντα είναι μόνον με μένα σκοτωμένοι έξω εις τους πολέμους  και εις το κάστρο, το Νιόκαστρο, και εις την Αθήνα. Έλιωσαν αυτείνοι οι πατέρες, τώρα εις τα γερατειά τους βασανίζονται πολύ εις τους δρόμους. Θεοτόκο μου, να περικαλέσεις τόν αφέντη μας και τον μονογενήν σου ν¨αναστήσει πίσου αυτά, και τίς άγιες εκκλησίες του, οπού κατακερματίσαμεν εμείς οι αχάριστοι και μας ήβρε η δίκια του οργή και της βασιλείας του, να τον περικαλέσεις, Θεοτόκο μου, να τα΄αναστήσει πίσου, και να σηκώσει την δίκια του (210)// οργή οπού ΄χει σε μάς τους αχάριστους και να φέρει πίσου την ευκή του και την ευλογίαν του και της βασιλείας του οπού την στερεθήκαμεν από την κακία μας και διοτέλεια μας και εγίναμεν η παλιόψαθα της κοινωνίας, και εγίναμεν καθώς φαινόμαστε ώς σήμερον¨ το έλεός του είναι άβυσσος τής θαλάσσης, και τους ανόητους εμάς και τους διοτελείς να μάς ενώσει και να μας φωτίσει και να μάς δώσει εις το εξής πατριωτικά και αγαθά αιστήματα διά την πατρίδα μας και θρησκεία μας, και πίστη καθερά νά΄χομεν εις τόν παντουργό μας και εις την βασιλείαν του,νά μάς σώσει εδώ και εις τήν παντοτινή ζωή, νά δώσει του γερατείου του ρήνη και ομόνοιαν τήν ευκή του και τήν ευλογίαν του, και εις  τους προκρίτους του, τούς ποιμένες, και γενικώς εις τών λαόν του, νά ΄ρθει πίσου η νεκρανάστασή του διά τής ευλογίας του. Προστρέχομεν οι αμαρτωλοί, οι ανάξιοι δούλοι σου και οι σκλάβοι σου εις τό έλεός σου και εις τήν εσπλαχνίαν σου και της βασιλείας σου¨ έλεος ζητούμεν, νά μάς δώσεις καθαρά σπλάχνα καί καθαρά ψυχή, νά δυνηθώμεν νά σέ προσκυνήσουμεν καί νά σέ δοξολογήσουμεν μ¨εξ όλης καρδίας, ευεργέτη και προστάτη αληθινέ.
Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Α Θ Ή Ν Α  1 9 9 9
ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΊΔΡΥΜΑ
ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ Β΄ αυξάνεστε και να πληθύνεστε.


ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ Β΄
Δεν θa επιμείνω στην παραπάνω σκέψη, όσων αφορά την εξέλιξη της γης με τον τρόπο που προανέφερα στη προηγουμένη  ανάρτηση, , γιατί είναι μια εικασία πού αδυνατώ να αποδείξω με επιστημονικό τρόπο. Γι αυτό άλλωστε κάνω νύξη για τον επιστημονικό κόσμο.
 Θυμηθείτε ότι όταν ο Ιούλιος Βερν έγραφε για ταξίδια στο διάστημα δεν είχαμε ανακάλυψη ούτε καν το αεροπλάνο. Ίσως κάποιοι από σας να έχουν εμβαθύνει αναλυτικά στην ζωή του σύμπαντος, έχοντας ξεπεράσει την στενή ιδέα ότι εμείς είμαστε η αρχή και το τέλος. Ακόμα και έτσι πάλη αυτό το εμείς, θα απαντούσα, όχι εμείς αλά η σκέψη μας , πλάθει αυτήν tin ιδέα, δημιουργώντας αυτήν stereotype άποψη.
Η σκέψη μας λιπών είναι κάτι ιδιαίτερο που αναπτύσσεται μέσα μας και μας κάνει να υιοθετούμε ή να απορρίπτουμε  λειτουργούς και επόπτες, αρωγούς και επαίτες. Αυτή η σκέψη είναι το άρωμα που ενώ δεν φαίνεται εξουσιάζει την ζωή μας.  Επιμένω σε αυτό. Ότι καταρχήν είμαστε απαραίτητοι χωρείς να χρειάζονται ιδιαίτερες αποδείξεις. Αυτό ελπίζω να συγκινήσει κάποιους ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση βαθιά και ειλικρινείς για τον αντικειμενικό ρόλο των ανθρώπων στην ύπαρξη των κόσμων.
Στη σκέψη μας, και όχι συνέχεια , είναι ο Δημιουργός και το δημιουργούμενο. Στην σκέψη μας είναι και αναπαράγονται οι θεοί και οι δαίμονες.. Στην  σκέψη μας η  έννοιες η ηθική οι νόμοι η αμαρτία και η σωτηρία. Τα σύμπαντα όλα ότι υπάρχει και ότι δεν υπάρχει είναι στην σκέψη μας , και είτε αναπαράγεται είτε απορρίπτεται.
 Αυτό το αδιόρατο πλέγμα των σκέψεων όλων των ανθρώπων είναι σαν "σκέψη" κάτι συγκλονιστικό.! Διότι είναι ενέργεια και σαν ενέργεια ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε αν βλάπτει και σε τη ωφελεί !
Δεν εξετάζω εδώ από που και πώς παράγεται , ας το κάνει κάποιος άλλος αυτό. Απευθύνομαι σε όσους κατανοούν ότι σκέφτονται , και ότι παθαίνουν ανάλογα το  πως σκέπτονται. Και δεν έχει σημασία το σύνολο  των αρνητικών η θετικών σκέψεων όσο έχει το σύνολο της παραγωγής της ανθρώπινης σκέψεις. Και επειδή δεν θέλω να καταπιαστώ με το αν σκέφτονται τα υπόλοιπα πλάσματα, για μένα ναι σκέπτονται, κάνω λόγο αυστηρά για την ανθρώπινη σκέψη, επειδή είναι πια αυτονόητο ότι σκεπτόμαστε, για να εστιάσουμε καλύτερα την προσοχή μας σε αυτήν, και αυτό το ονομάζω ανθρωπεία. Και φυσικά δεν θα κολλήσουμε στον τίτλο, μα μέχρι να οργανώσουμε το θέμα μας, αφήνω αυτών σαν παραπομπή στο ακριβός της συζήτησης μας.
Τα αξιώματα σήμερα άλλα τείνουν να επαναπροσδιοριστούν και άλλα να εξαφανιστούν ευ όσων εμποδίζουν την ρέουσα πραγματικότητα΄ είμαστε κάθετη και αυστηρή σε ότι δεν αφήνει χώρο  στην ύπαρξη να αναπνεύσει και έχουμε την δύναμη να το κάνουμε αυτό απ την στιγμή που το σκεπτόμαστε.
Και να τη σκέπτομαι τώρα.
Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν αγαπάω την γιαγιά μου αλά δεν νομίζω ότι εάν σώσω την γιαγιά μου σώνω και όλες τις γιαγιάδες του κόσμου, αντίθετα θεωρό ότι σώζοντας τις γιαγιάδες ολόκληρου του κόσμου σώνεται στα σίγουρα, και η δικιά μου...
Μην τρομάζετε αν κάποιος κοντινός είναι φυτό . Διατηρήστε την ύπαρξη του μέχρι η μοίρα να αποφασίσει την έξοδο του. Εκτός αν θέλετε να τον ξαποστείλετε για να αρπάξετε την παρουσία του. Οι άνθρωποι όλοι, θα αποχωρούν, από δω και πέρα,  πλήρeiς ημερών  και αυτό δεν το παζαρεύουμε. Όσο για σας που έρχεστε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, αν και δεν συμφωνούμε,  κάνουμε χώρο σεβόμενοι και υπερασπίζοντας την άνευ όρων  ατομική σας  ελευθερία .
Ο πλανήτης κάνει ένα μεγάλο βήμα και αυτοί που θα το ακολουθήσουν θα πληρωθούν άπειρες φορές ποιο πάνω, απ αυτά που θα χάσουν,  για να αντισταθμισθεί το κόστος που υπάρχει μες σε αυτήν την μεγάλη μα αθέατη  κινήσει.
Η γη  χρειάζεται όλους τους ανθρώπους πάνω και κάτω απ αυτήν.Νεκρούς και ζωντανούς. Όλους ανεξαιρέτως. Και αυτό είναι αναπότρεπτο...Σας πληροφορώ ότι σχεδόν κάθε που φορά που κοιμάμαι βρίσκομε αντιμέτωπος με την διατήρηση της ζωής η την εξαφάνιση της. Επισκέπτομαι τα σιχαμένα κελιά των βασανιστηρίων και έρχομαι αντιμέτωπος με του βασανιστές , και τους βασανιζόμενους. ο  Βίλχελμ  Ράιχ, και ο Ιησούς χριστός,  βρίσκονται στο πλευρό μου για να εξαφανιστεί η παραπληροφόρηση και για να αποκατασταθεί η αλήθεια του αντίχριστου και του θηρίου και των πράσινων αλόγων.  Διότι τα γραφτά μου είναι ολοκάθαρα και δεν υποβαστάζονται ούτε κατευθύνονται από τα κάθε είδους βελτιωτικά, (νηστείες, πεγιότ, κάνναβη, μανιτάρια, κοκαΐνες κλπ).ή από κατευθυνόμενα οράματα των Ιησουΐτων και των κάθε λογής ροδοσταυροίτων  κλπ κλπ.
Κάντε ότι καταλαβαίνεται, αλλάξτε επάγγελμα , κλάψτε για τις αμαρτίες σας, πάρτε τα βουνά,  μα μην σταματάτε να αυξάνεστε, και να πληθύνεστε.

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ


 ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ
Τα ανθρώπινα όντα θεραπεύουν τα δένδρα, την πανίδα, την χλωρίδα, τα υπόλοιπα όντα, και  τα χειραγωγούν .
Φροντίζουν, για την διατηρήσει της ισορροπίας ανάμεσα τους, και ανάμεσα στον ουρανό και στην γη. Να με συχωρείται που δεν κάνω λόγο από εδώ για τις χοντράδες και μικρότητες διαφόρων μειοψηφιών, και ατόμων.  Εδώ δεν γράφουμε για τις ακαθαρσίες , που είναι και αυτές σε ένα ανεκτό επίπεδο  απαραίτητες, compost, μα για τον απέραντο πληθυσμό που κατοικεί, τρέφεται, και ζει, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι άνθρωποι λιπών, διατηρούν τον πλανήτη τους καθαρό, και περιπηοιμμένο έτσι που οι υπόλιποι πλανήτες, να ζηλεύουν την αποστασή, που του δηνει αυτην την ιδιαιτερότητα΄ να έχει δηλαδή το προνόμιο της αυτοανανέωσεις και φωτεινότητας,  που μόνον τα μεγάλα άστρα, όπως οι ήλιοι ή οι γνωστοί μας αστερισμοί, πλειάδες, και Σείριος,  κατέχουν΄ τουλάχιστον στον γαλαξία μας.
Αυτό όμως που είναι σοβαρά άξιο προσοχής για τον επιστημονικό μας κόσμο, είναι η αθέατη παραγωγή  ενέργειας απ τους ανθρώπους, προς την στρατόσφαιρα, όπως π.χ.  τα πεύκα το οξυγόνο για την ατμόσφαιρα.
Αυτή η ενέργεια μας δίνη έναν εξέχοντα ρόλο στο σύμπαν. Σκεφθείτε το καλά,  γιατί η θεωρεία που παρουσιάζω εδώ, είναι η μόνη που εντοπίζει με "υλικό" τρόπο την ζωή των σφαιρών, πλανητών, με τα είδη που υπάρχουν απάνω τους, και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην εξέλιξη τους. Ειδάλλως με τον μέχρι τώρα τρόπο που θεωρούμε τα πράγματα, θα  διαπιστώνουμε διαρκώς, ότι γυρνάμε πίσω απ τη ουρά μας σαν παιχνιδιάρικα σκυλιά,
Είμαστε οι συνέχεια σε μια αλληλουχία και μεταβολή που συμβαίνει στους κόσμους  και ο ρόλος μας δεν σταματά στην εποπτεία, ή στο να γινόμαστε η  κοπριά του πλανήτη. Αυτός ο πλανήτης  για να αλλάξει, κοντολογίς  να εξελιχθεί, και με την σειρά του να επηρεάσει  τον υπόλοιπο κόσμο, χρειάζεται τους ανθρώπους΄  με λίγα λόγια την ανθρωπεία .

Τα ανθρώπινα όντα χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν τόσο όσο να καλύψουν αρκετά΄ τον πλανήτη τους, ούτος ώστε να παράγουν το ποσό ενέργειας που χρειάζεται για αυτήν την αλλαγή. Με το ποσό εκπομπής αυτής της ενέργειας, που είναι αναγκαίο, ο πλανήτης μας θα σπάσει το φράγμα του ηλιακού του συστήματος και έτσι του ίδιου του γαλαξία μας΄ παίζοντας τον ρόλο ενός σπερματοζωαρίου που ταξιδεύει με μεγαλύτερη ταχύτητα απ αυτή του φωτός, (σκέψη), προς την μίτρα του γνωστού σύμπαντος. Θα περάσουν αρκετές χιλιετίες μέχρι να γίνει αυτό κατανοητό , και εφ όσων έχει ξεπεραστεί ο φόβος του θανάτου, και της ελεύθερης αναπαραγωγής ανάμεσα στους ανθρώπους , μόνον τότε η ανθρωπότητα θα μπει συνειδητά, και με επιστήμη, για να ακολουθήσει άφοβα και με αγάπη, το πεπρωμένο του κόσμου που την δημιούργησε.

ΜΗΝ ΤΣΑΚΩΝΕΣΤΕ!

"...Χαίρε, της αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπον...  ...χαίρε, της απάτης την πλάνη πατήσασα΄ "

 
                                                     ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
Δεν έχουμε κανέναν ανάγκη, δεν μας έχει κανείς. Δεν υιοθετούμαι δόγματα, που είναι αντίθετα στις ρέουσες και ζωντανές απόψεις.
Προσφέρουμε ότι μπορούμε, ζητάμε ότι ο τρέφει το σώμα και το πνεύμα για τώρα, σήμερα 
               ...ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ   
                   Γνωρίζουμε καλά αυτούς όπου τους δίνουμε εντολή για τα κοινά. Θα εκμεταλλευτούν την απάθεια μας και θα ΑΝΗΣΥΧΗΣΟΥΝ, χάνοντας την δική τους. Εσείς μην ανησυχείτε γι αυτούς. Σκεφθείτε ότι μες σε αυτήν την ρέουσα ευλογημένη ελευθερία,  μπορεί όποιος θέλει να την αρνηθεί και να μην την απολαύσει. Δεν παύει να είναι ευλογημένος όπως και εσείς, απλά έχει καταστεί ανίκανος να βλάψει ψυχικά τον πλησίον του, πόσο δε εσάς!
Κοινά είναι όλα όσα ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΆΤΩ ΑΠ ΤΗΝ ΓΗ, όσα δεν προσβάλουν δεν καταπιέζουν δεν εξαπατούν.
Γνωρίζουμε καλά, συνειδητά, ότι πνευματικά είμαστε αθάνατοι Όσοι από σας θέλουν, μπορούν πλέων να επικαλεστούν, να ανασύρουν το απέραντο παρελθών τους , δεν θα τους αρέσει καθόλου, γιατί μόνο σφαγές, βασανιστήρια, απάτες και ίντριγκες στα όνειρα τους θα δουν και θα συναντήσουν. Σε όσους συμβαίνει δίχως να το θέλουν, Να μην ανησυχούν, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουν μπει αυτομάτως στο ρεύμα της παγκόσμιας κάθαρσης. Ότι  ανασύρεται, δηλαδή , με αυτόν τρόπο, έρχεται σε επαφή με το άγιο πνεύμα που τώρα ρέει παντού, και ως εκ τούτου, καθαρίζεται, απ το κρίμα του παρελθόντος  (κάρμα), άρα  και απαλλάσσεστε.  Αναστηθήκατε  !
Ότι συμβαίνει είναι  αρνητικό όσο και θετικό ταυτοχρόνως.  Η σκέψη μας, το χαρακτηρίζει, και έτσι το  αναπαράγει, η το απομακρύνει. Αυτήν την σκέψη αδειάζω απ τις αρνητικές και βλαβερές ενέργειες του περασμένου αιώνα. Να μην χάνετε στις ατέρμονες αμφιβολίες και παρανοήσεις. Να θεωρεί ολοστρόγγυλα τα συμβάντα δίχως να χάνετε μέσα τους. Την τροφοδοτώ με Αρετή δύναμη  απάθεια, και  ελευθερία. Είστε τώρα ευλογημένοι!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΟΝΤΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ, Είστε πλήρεις και ευτυχισμένοι! Αυτή είναι η  ατομική σας ελευθερία. Η τροφή του πνεύματος σας! Το πολυτιμότερο αγαθό! μην το λησμονάτε!  Το ανάστημα της θείας εμπνεύσεως και ευλογίας, είναι η οικονομία σας, το κράτος σας, και ο λόγος της θείας, πλέων, υπάρξεως σας.
Δεν έχει τόσο σημασία τη θα κάνετε με αυτό, θέλετε να είστε μαζί, μείνετε μαζί, θέλετε να ζήσετε μόνοι; Μείνετε μόνοι. Θέλετε να καπνίζετε; Καπνίστε τον άμπακο, θέλετε να διαλυθείτε, διαλυθείτε... Είστε ευλογημένοι ούτος η άλλος, και κάντε ότι καταλαβαίνεται... κανείς δεν πρόκειται να αγγίξει, να πειράξει την χάρη . Δεν υπάρχει τρόπος πια ούτε τα μέσα, να βλάψει κανείς την λύτρωση σας  Σας παίρνω τον φόβο οποιασδήποτε εσωτερικής  βλάβης. Δεν πρόκειται πια να  σας βλάψουν την ψυχή! θαρρσείτε και ΜΗΝ ΤΣΑΚΩΝΕΣΤΕ!
"Πάσα φύσις Αγγέλων, κατεπλάγη τό μέγα, της σης εναθρωπήσεως έργον΄τόν απρόσιτον γάρ ως θεόν, εθεώρει πάσι προσιτόν άνθρωπον, ημίν μέν συνδιάγοντα , ακούοντα παρά πάντων ούτος Αλληλούϊα".

..χαίρε, της απάτης την πλάνη πατήσασα΄


Το ξεδίπλωμα μιας αλήθειας
( αρχικά το  πληροφορούνται οι υπόλοιποι πλανήτες του αυτού είδους, όπου βρίσκονται διασκορπισμένοι στα σύμπαντα).
Άνθρωποι μονάχοι...έως τώρα, γιατί τώρα  η αισθήσεις δέχονται μια πρωτόγνωρη χαρά κατευθείαν απ την ατμόσφαιρα που περιβάλει την επιφάνεια του πλανήτη και ότι αναπνέει και ζει επάνω σ αυτήν. Αυτή η χαρά θα σας γεμίζει την καρδιά, για τρις ανθρώπινες μέρες. Δεν είναι απαραίτητο να αναζητήσετε αγαπημένοι ανάμεσα σας τίποτε που να στεναχωρήσει την ύπαρξη σας, δεν χρειάζεται να βιάσετε ούτε να υποχρεώσετε κανέναν πλησίον σας,  ούτε να σκοτώσετε κανένα πλάσμα για την ευχαρίστηση σας. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε πουθενά ούτε να παρακαλέσετε κανέναν είστε ιερείς και βασιλείς Η ευχαρίστηση και η υγεία σας, είναι τώρα χτισμένη   μέσα στον καθένα από σας. καθιστώ  ελεύθερα  χαρούμενα και  ακίνδυνα όλα τα όντα  .Τώρα βλέπεται κατευθείαν μέσα απ την ευλογημένη καρδιά σας   ο ένας τον άλλον. και αναγνωρίζεται την αρχική σας καταγωγή και την αιωνιότητα , που κρυβόταν πίσω απ  την άγνοια τη φιληδονία,  και τη ματαιοδοξία. του περασμένου αιώνα.
ΓΑΙΑ ΠΑΝΓΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
Ana Ανάμεσα σας οι ευλογίες του παράκλητου ανάμεσα σας, η ευλογία του κόσμου όπως το Αναζητήσατε. Με σάρκα και οστά όπως τα δικά σας, με την διαφορά ότι γνωρίζω την πρωταρχική μου μορφή, είναι αυτογενείς και χαρούμενη! Δεν έχει πατέρα ούτε μητέρα μα μόνο την λαχτάρα να σας δει επιτέλους ευτυχισμένους.
"...Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλύτης ανθρώπων, επεδήμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παρά πάντων ούτος Αλληλούϊα."
Και ήρθε η εντολή σαν αύρα καλοκαιρινή διαπερνόντας το ταλαιπωρημένο μου σώμα από τις άπειρες καταχρήσεις κλπ, ανασταίνοντας την πρωτογενή μου ουσία . Αυτήν την ανάσταση έχω να σας αφήσω κληρονομιά για να μην ξανακουστή κανένα παράπονο κανένα βογκητό, κανένας θρήνος σε όλους τους κόσμους. από κανέναν .Γιατί κανείς δεν θα έχει να χάση κάτι δικό του, κανείς δεν θα στερηθεί κανέναν. Καταργώ την ανάγκη και κάθε, εξουσία που είχε επάνω μου .


"Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίστης, ημίν τοίς υπ αυτού γενομένοις, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ώσπερ ην άφθορον, ίνα το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε, το άνθος της αφθαρσίας, Χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα΄ χαίρε των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα. Χαίρε, δένδρον αγλαόκαρπον, εξ ού τρέφονται πιστοί' χαίρε, ξύλον ευσκιόφυλλον, υφ΄ ού σκέπονται πολλοί. Χαίρε, κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν αιχμαλώτοις. Χαίρε, Κριτού δικαίου δυσώπησηις΄ χαίρε πολλών πταιόντων συγχώρησις. Χαίρε, στολή των γυμνών παρρησίας χαίρε στοργή πάντα πόθον νικώσα, χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε."

Και σε αυτούς που ίσως ρωτήσουν τη γράφω, απαντώ: Δεν  είμαι υποψήφιος πελάτης των ψυχιατρείων τους, ούτε μελλοντικός τρόφιμος των φυλακών τους. Να μην φοβούνται ότι θα μείνουν άνεργοι τώρα που διαλύεται η έννοια του πολιτεύματος του κράτους, της κάθε  εκκλησίας, και εξουσίας.
Αυτά παρήλθαν και είναι άχρηστα πλέον διότι αναστήθηκε ο δικαιοκρίτης μέσα σε κάθε ων,  τώρα αυτομάτως! Και είναι αργά΄ για τους νοσταλγούς κάθε κρατικής η παρακρατικής εξουσίας. Όλα χρειάσθηκαν μέχρι τώρα, μα ανήκουν πια στο  παρελθών΄ και κανείς δεν χρειάζεται να νοσταλγεί πια, ένα παρελθών γεμάτο σκουπίδια. ...
"...Χαίρε, της αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπον...  ...χαίρε, της απάτης την πλάνη πατήσασα΄

to jediploma To ξεδίπλωμα της γης


to jediploma
To ξεδίπλωμα της γης
Έν όσο εμείς διασκεδάζουμε, χρησιμοποιώντας στοιχεία βγαλμένα απ τα εσωτερικά σπλάχνα της γης.. Μια νέα ενέργεια τώρα περιβάλει εμάς και όλες τις   υπάρξεις που ζουν και τρέφονται στην επιφάνια της. .Εμείς και όλες οι (''επιφανειακές'') υπάρξεις,  δεχόμαστε την (εσωτερική) ακτινοβολία από στοιχεία που δεν είχαν αντικρίσει μέχρι τώρα,  το ηλιακό  φως! Τα ανθρώπινα όντα κατεβαίνουν στα σπλάχνα της γης, για να ανεβάσουν αυτήν την ενέργεια  ανακατεύοντας έτσι  και αναβαθμίζοντας το φυσικό περιβάλλον της ατμόσφαιρας σε υψηλότερες συχνότητες απ αυτές της χοντροκομμένες των Ηφαιστίων, και τεκτονικών πλακών, επιταχύνοντας έτσι, το ξεδίπλωμα των στρωμάτων του πλανήτη. Πχ η εξόρυξη του πετρελαίου και του χρυσού καθώς και των υπόλοιπων πετρωμάτων άνθρακας κλπ, .. Όλα αυτά που μας κάνουν εύκολη την ζωή, και της δίνουν νόημα,  αναπτύσσοντας τους  πολιτισμούς  μας , βρίσκονται κάτω απ την γη. Δεν είναι καταπληκτικό!  Η περιέργεια , η διέγερση , η επιθυμία μας συντελεί στο άνοιγμα των σπλάχνων της γης, φέροντας τα σε  επαφή με τις ηλιακές ακτίνες. Αυτό κάνει τον πλανήτη μας να φαίνεται μες την νύχτα από μακριά, σαν ένα ολοφώτεινο ζωντανό διαστημόπλοιο, διευρύνοντας το  σύστημα  αντιλήψεις του πλανήτη, .
Ta anthropeina onta...Τα ανθρώπινα όντα διασκεδάζουν μάχονται αναπαράγονται ωφελούμενα τον πλανήτη , απ τον οποίο έχουν κατά σάρκα δημιουργηθεί. Αλλιώς δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης, αν δεν εκπλήρωναν κάτι ουσιαστικό στο σύμπαν , από το να τσακώνονται μεταξύ τους, και να αλληλοσκοτώνονται.
Ο πλανήτης ανανεώνεται με ποιο ανώδυνο τρόπο, και αυτό  προσφέρει διάρκεια και  ισορροπία στο υλικό μας σύστημα , Δεν χρειάζεται πλέων το σφαγμένο αίμα, διότι μεγάλο μέρος του πλανήτη μας, καλύπτεται πλέον αρκετά από αυτό.. Αυτό όπως και η λάβα κάλυψαν την ραχοκοκαλιά της γης. Δημιουργώντας ένα ανεκτό συνειδησιακό απόθεμα αυτογνωσίας. (Κηρύκιο του ΕΡΜΗ)   Έτσι εκδηλώνεται το πνεύμα μέσα απ αυτήν την ασυνείδητα αρχικά κινήσει και πλέων συνειδητή αυτόν τον καιρό. Αυτά συμβαίνουν σε συμφωνία με την Συμπαντική ακεραιότητα και εξέλιξη , του αναδιμιουργούμενου και συνεχώς  ανανεούμενου γνωστού μας κόσμου, ακατάπαυστα. Είναι όλα κάτω απ την πρόταση, του, (''Τα πάντα εν σοφία εποίησε''),! Ακολουθώντας προδιαγραμμένες αστρικές συνεδρίες, οι τροχιές των άστρων διεγείρουν την πανίδα τους προς το ζητούμενο αποτέλεσμα, ώστε να διέρχονται τις φάσεις ανανέωσης και διατηρήσεις τους, όσο το δυνατόν, ανεπαίσθητα και αναίμακτα, δίχως τον πόνο  και την αγονία που στην αρχική φάση της δημιουργίας τους, είναι απαραίτητα..