ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ΄ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΩΝ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α α άλφα - a alfa
a = ανθρωπος. anthropos [man,person]
ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΜΑΣΙΕΣ : Aνθρωπος- Αρχή
CODEX SENSE :Man,person-beginning,start
(Arhee)principle//autthority//
in principle// start,begin,commence

ΝΟΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:
INTELLIGENCE EXTENSION :
άθροισι, αφαίρεσι, θαυμασμός εκπληξι,οργή
χαρά
[Αρχή,Απας,Αεί,Αήρ,Άλς,Αέλιος,Άρουρα.κ.α.]
add,abstraction,wonder,surpise,anger-rage,
joy-enjoyment
[start,complete,forever,air,...,sudstratum]


B β βήτα - v veta
v = βοή (ανέμου).voee [shout,cry,humming,
roaring//(wind) clamour]
ΚΩΔ/ ΣΥΜ/: Bία,Βούλησι
CODE/ SENSE/: Force,-desire,will
ΝΟΗΜ/ ΠΡΟΕΚΤ/:
INTELL/ EXTENSION/:
oρμή, ταραχή, εκρηξι, αναρπαγή,
πλημύρα,πυρκαγιά,ξερρίζωμα,αρπαγή, πόλεμος.
[Βία,Βίος,Βαίνω,Βαρύς,Βριθύς,Βούλησις κ.α.]
vehemence,passion,explosion,(ana)along,over,
[arpazo]grad,snatch,flood,inudation,war,warfare.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Γ γ γάμμα g gama
G = Χαράσσειν [το χάραγμα]tracing,engraving//
incision,cut.//cut,engrave (harazo)rule lines//
Line,row

ΚΩΔ/ ΣΥΜ/:Γράφεν-Γεννάν-Διανοίγειν
CODE/ SENSE/:Write,record,compose//enrol.-
Γεννάν-offsping,product//γενώ,give birth to,-
διανοίγειν open (up) dianigin

ΝΩΗΜ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ: INTELL/ EXTENSION :
-Τέμνω temno cut,divide,open.
-Κτυπώ ctipo peat,strike,fiog,thrash.
-Πελεκώ paelaeko axe,hew,cut into shape,carve,thrash
-Λαξέυω laxevo hew,chisel,carve.
-Ξέω Xino scratch, scrap
-Εκτοξέυω ectoxevo shoot,cast,hurl.
-Φονέυω fonevo Murder,kill.
-Αμύνομαι ameena defence.
-(κατασκευάζω) catascevazo construct,make,erect,
build
-Γεωργώ georgia agriculture,farming.
-Γράφω grafo Write,record compose//enrol.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δ δ δέλτα D THELTA - Δούπος (ηχοποίητη λέξη) γδούπος
(βαρύς ήχος 'η κρότος απο οτι πεύτη)
THOOPOS = (O) tnud, thump, dump.

ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑ/ Δύναμις Δίκη.
CODE/ SENSE Deenamee< strength, might,power, force
deeky< trial, suit, lawsuit, case.
ΝΩΗΜΑ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ: INTELL/ EXTENSION:
-Ισχύς eeshys strength,power,forse,validity.
-Ευθύτης aefhetes straightness,diuntness, directness,
sincerity
-Σκληρότης sklerotes hardness-toughness-stiffness-
cruelty, harshness.
-Ακαμψία akamsia infiexible,rigid,unbending,stiff,
unyielding determination.
-Ευθυκρισία afthecresea soundness of judgment.
-Δωρίζειν thorezen gift, present...
-Προσφέρειν prosfaren offer, offered...
-Δράν dhrase action,activity...
-Αγαπάν aghapa beloved, love!
[-Δεσμός thesmos tie, bond
-Διάνοια theanea intellect,mind/
genius/
Δυγός (ζυγός) zegos κ.α.]

E ε EEE!!! = ωθείν (διά κραυγών "Ε!" καλείν,
οδηγείν,στρέφειν)
-ωθείν othyn by the cry (shout,scream
-καλείν cale invited, callup
-οδηγείν odege guide
-στρέφειν straefee turn. turn/ thoughts to sd/
E KΟΔΗΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ CODE/ SENSE/
-Eλαύνειν, Εδράζειν. -g/com/wlk,desk in

E ΝΟΗΜ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ INTELL/ EXTENSION
-Eγείρω (aegeero) awaken,bring up,raise,arouse
laya...,lodge...
-Eξέρχομαι (aexaerhomae) com aut,outgoing...,
out try
-Εγκαθιστώ
(aegathesto) install,put,in-settle,deploy,establish
-Ερχομαι
(aerhomae) come,arrive,i coming
-Ελλοχώ ελλοχέβω (aeloho) lie in ambush-lurks
-Ελαύνω-προελαύνω-Ελευση-Ερχομός (aelavno)
are advancing
-Ενθα-ένθεν (aentha) on either side
-Εκεί (aecke) there-that way -Εντός (aentos) in,
inside
-Έκτος (AECKTOS)ouisid,away from
-Eθος (aethos) custom,habiy?
-Εδος- έδρα-(aedhra) desk ....
-Eλλην (aellen)greek hellen
-Ειμί (eme)i am am,

ακόμη ΕΛΑΥΝΩ= κινώ προς το μπρός,προχωρω,καταδιώκω
HELLAVNO= g/com/wlk -Χτυπώ (htepo) knockat/on,pang
THYMP,POUND ,POUND SLAM,HAMMER
ΕΛΟΧΩ (ΑΕΛΟΗΟ)επιβουλεύω,παραφυλάτω,ενεδρα ποιούμε
chase,pu rue,run after,hunt.