ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ-ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Κοσμικοί κύκλοι-αποσπάσματα!
...................................
1 Δύο φορές λέω: γιατί μετά κάθε πράγμα μεγαλώνει
και γίνεται μονάχο

Αντί για πολλά΄ μετά πάλι αυτό χωρίζεται και γίνεται
πολλά αντί για ένα.
Διπλή είναι η γέννηση των θνητών και διπλός ο χα-
μός τους.

Καθώς, ενώ όλα τα πράγματα μαζί γεννούν και κα-
ταστρέφουν το ένα,

5 Ένα άλλο μέρος αναθρέφεται και μετά πάλι χάνεται,
καθώς τα πράγματα χωρίζονται ξανά.
Και αυτές οι εναλλαγές δέν σταματούν ποτέ,

τη μία φορά με τη φιλότητα συγκεντρώνονται, 'όλα
τα πράγματα σε ένα,

Μία άλλη πάλι, χωρίζονται στο μίσος της έριδας.
Ετσι από τη μία άποψη το ένα έχει μάθει να βγαί-
νει από πολλά,

10(συνεχεια)
πυγή originally published dy OXFORD
university press
Εμπεδοκλής (492-432 π.Χ.)
Συνεχεια

10 Και πάλι, καθώς το έναχωρίζεται, περισσότερα πολ-
λαπλασιάζονται,
'Ετσι δημιουργούνται και η ύπαρξή τους δεν είναι
χωρίς τέλος΄
Από την άλλη, όμως άποψη, όπου ποτέ δεν σταμα-
τούν να εναλλάσονται,
Από αυτή την άποψη υπάρχουν πάντα ακίνητα σε
έναν κύκλο.
Μα έλα, άκουσε αυτές τις ιστορίες, γιατί η μάθηση
θα επεκτείνει τις ικανότητες σου:

15 Δι'οτι, όπως είπα πρίν, παρουσιάζοντας σε γενικές
γραμμές τις ιστορίες μου,
Δύο φορές λέω: γιατί μετά κάθε πράγμα μεγαλώνει
και γίνεται ένα μονάχο
Αντί για πολλά΄ μετά πάλι αυτό χωρίζεται και γίνεται
πολλά αντί για ένα

Φωτιά και νερό και γη και άπλετο ύψος του αέρα΄
Και ξέχωρα από αυτά το ολέθριο νείκος,το ίδιο ισχυ-
ρό με κάθε τρόπο,

20Και μεταξύ αυτών η φιλότητα, ίση σε μήκος και σε
πλάτος.