όσοι υπηρετούν και δεν θυσιάζονται υποκρίνονται.

Ευχαριστώ για την υπομονή σας
Είναι αλήθεια. Όμως μην ξεχνάτε ότι το δείπνο, ήταν μυστικό, και μόνο οι πιστοί μαθητές, έλαβαν μέρος..
Αν κάποιος δεν είναι σίγουρος, στερεωμένος, στην πίστη δεν χρειάζεται να δεχθεί αυτό το μυστήριο. Διότι όποιος το δέχεται, σύμφωνη να ακολούθηση το παράδειγμα του δασκάλου και να θυσιαστή για το σύνολο των υπόλοιπων ανθρώπων. Λέω δεν χρειάζεται για όσους δεν μπορούν. Όμως όσοι υπηρετούν και δεν θυσιάζονται υποκρίνονται.
--------------------------------------------------------------------------
those who serve and they are sacrificed they pretend. I thank for your patience It is truth. However you do not forget that the dinner, was secret, and only the faithful students, took part. If somebody is not sure, fixed, in the faith it does not need it accepts this mystery. Because whoever accepts him, conform [akoloythisi] the example of schoolteacher and [thysiasti] for the total of remainder persons. I say it does not need for those who they cannot. However those who they serve and are not sacrificed they pretend.(Μετ.babel Fish)