ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 11 2

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ`Οσο γιά τούς Αιγύπτιους, πρίν γίνει βασιλιάς τους
ο Ψαμμήτιχος, πίστευαν πώς πρώτοι αυτοί από όλους τούς
ανθρώπους φάνηκαν στή γή.
Αφότου όμως ο Ψαμμήχιτος στά χρόνια τής βασλείας του
θέλησε νά μάθει ποιοί πράγματι είναι οι πρώτοι άνθρωποι
τής γής, από τότε οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι οι Φρύγες
είναι αρχαιότεροι τους,δεύτερον όμως στήν σειρά βάζουν
τόν εαυτό τους.
...................................

Οι δέ Αιγύπτιοι, πρίν μέν η Ψαμήτιχον σφέων βασιλεύσαι,
ενόμιζον αωυτούς πρώτους γενέσθαι πάντων ανθρώπων.
Επειδή δέ Ψαμμήτιχος βασιλεύσας ηθέλησε ειδέναι οίτινες
γενοίατο πρώτοι,από τούτου νομίζουσι Φρύγας προτέρους
γενέσθαι εωυτών,τών δέ άλλων εωυτούς.