Θ DH (th) = Θρόος dhro os

-Θρόεω-ω = παράγω (paragho) produce, manufacture
turn out
= ψίθυρο (pseetheero) whisper, mute
the whisper of the wind
= κράζω (krazo0) crow crowing, caw

-Θρώσκω (dhrosko)=πηδώ (peedho) ump, bound, leap
= σαλτάρω, σκιρτω, αναπηδω (saltaro, sceerto, anapeedho)
jume (ap) hop
-Θεω (dheo0) (saltos) jump, leap, bound
-Θροος (συναιρείται στο Αττικο Αλφαβητο
syneresis from Attiko Alpabet)

Συνώνυμα