Η ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΤΟΥ ΠΛΆΤΩΝΑ

....Στην Πολιτεία του, ο Πλάτων προσπαθεί να αποδείξει πως
αυτό που κάνει τον ανθρώπινο βίο ευδαίμονα είναι το
να είναι κανείς αγαθός και ενάρετος, κάτι που το άτομο
πρέπει να πετύχει για τον εαυτό του, ενώ ο πλούτος, η
κοινωνική θέση και άλλα πράγματα που γενικά εκτιμώ-
νται, θεωρούνται αδιάφορα για την ευτυχία. Αυτή η
προκλητική θέση στηρίζεται στον ισχυρισμό πως η αρε-
τή συνίσταται στην ορθή οργάνωση και δόμηση της ψυ-
ής (...) Μία ορθά διευθετημένη και άρα ενάρετη ψυχή,
συγκρινόμενη με ένα ορθά δομημένο και άρα υγιές σώμα,
οδηγεί τον άνθρωπο στην καλή ζωή, ενώ η δυστυχία
προκύπτει από τη διατάραξη της ψυχικής ισορροπίας.
Το πλαίσιο του βιβλίου συνίσταται στην ανάπτυξη και
υπεράσπιση από τον Πλάτωνα της ιδέας πως, αντίθετα με
την κοινή αντίληψη, η ευδαιμονία εναπόκειται στην αρετή,
την ορθή διάταξη της ψυχής, ακόμη και στις χειρότερες
δυνατές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος,
όπως εκείνες της πενίας και του βασανισμού.
...Julia Annas...oxford university press...Ελλ/γραμματα...
Ως πρότυπο για τη δομή της ψυχής, ο Πλάτων σχεδιά-
ζει μία ιδανική κοινωνία, με διαφορετικά είδη ανθρώ-
πων, οργανωμένων βάσει αμοιβαία επωφελών τρόπων.
Την πολιτεία αυτή κυβερνούν οι "φύλακες" που είναι
αφοσιωμένοι στο κοινό καλό, με τρόπο ανάλογο προς
εκείνον του λόγου που είναι αφοσιωμένος στο καλό του
ανθρώπου ως συνόλου. Ο Πλάτων είναι απόλυτος ως
προς την αφοσίωση στο κοινό καλό, φθάνοντας τη στα
άκρα: οι Φύλακες δεν επιτρέπεται να έχουν οικογενεια-
κή ζωή ή προσωπική περιουσία. Στο μεγαλύτερο μέρος
της ζωής τους πρέπει να εξασκούνται στην αφηρημέ-
νη μεταφυσική θεωρία των "Ιδεών". Αξιοπρόσεκτο εί-
ναι ότι και οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, μπορούν να
γίνουν Φύλακες - ή όπως κάποιες φορές αποκαλούνται
εξαιτίας της φιλοσοφικής τους παιδείας <<Φιλόσοφοι-βα-
σιλείς>> (και <<Φιλόσοφοι-βασίλισσες>>).
[ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ]εκδόσεις.......
Αυτή η φαντασιακή εικόνα της ιδανικής κοινωνίας ανα-
πτύσσεται περαιτέρω σε αφηγηματική μορφή στην πλα-
τωνική διήγηση της Ατλαντίδας,η οποία εκτυλίσσεται
στον Τίμαιο και τον ανολοκλήρωτο Κριτία. Η ιδανική κοι-
νωνία, συγκρινόμενη με κοινωνίες του παρελθόντος,
προάγεται ενάντια στην εξωτική, ρομαντική αλλά διε-
φθαρμένη κοινωνία της Ατλαντίδας, μιας νήσου στη μέ-
ση του Ατλαντικού Ωκεανού, η οποία αργότερα βυθί-
στηκε. Αυτή η ιστορία, την οποία ο Πλάτων ποτέ δεν ολο-
κλήρωσε, είναι πιθανώς η σημαντικότερη συμβολή του
στη λογοτεχνία εκτός της φιλοσοφικής παράδοσης.
[originally published in englsh by OXFORD UNIVERSITY PRESS]