ΚΟΥΜΡΆΝ

... Δεν θά απαντήσω σέ κανένα κακό,
αλλά με το καλό
γιατι στο Θεό ανήκει η κρίση επί
όλων των ανθρώπων
και σ`αυτόν ανήκει το δικαίωμα τής
τιμωρίας
(1asx,17,18)