Λ - - ΛΆΒΔΑ

Λάβδα= Λάας ή Λάς ( ο ορεινός βράχος, εκ της σχισμής τού
οποίου ρέει κε-λα-ρύζον το νερό)
-Λάλος = ο παράγων ήχον μονότονον ως φλυαρία

ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Λόγος - Λαμπρός

ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Λείος, Λεπτός Λευκός, Λιπαρός, Λίθος , Λόγος,
Λύρα, Λύπη, Λύχνος, Λύω