προς κορνθιους

....................18
....................19
Επειδή είναι γεγραμμένον,
"θέλω απολέσει την σοφίαν των
σοφών, και θέλω αθετήσει την
σύνεσιν των ... συνετών"