ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ


ΜΕΓΑ ΛΕΞΗΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ/ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΤΩΝ
HENRY G LIDDELL-ROBERT SCOTT
......ητοι της Ιωνικης τα ποιήματα.....
....Επειδή δέ διαδοχικώς οί μέν Ιωνες εν τη διαλέκτω
αυτων εκαλλιεργησαν και ετελειοποίησαν το επος΄
οί δέ Αιολείς καί Δωριείς εν ταίς εαυτών διαλέκτοις
τήν λυρικήν καί χορικήν ποίησιν, οι δέ Αθηναίοι
εν τή Αττική διαλέκτω το δράμα, τήν ιστοριογραφίαν, τήν ρητορείαν και την φιλοσοφίαν
,έκαστον τών ειδών τού λόγου τούτων συνήφθη στενώς μετά τής διαλέκτου εις ήν
συνετάχθη, ωστε οι ούτος αρθείσαι εις καλλιτεχνικόν λόγον διάλεκτοι απέβησαν
ενωρίς εν τω αισθήματι τών αρχαίων ου μόνον φυλής αλλά καί ειδος λόγου.
...Διότι αν το κάλλος τής γλώσσης καί ο πλούτος καί η πρωτοτυπία των νοημάτων
των εν τοίς Αττικοίς τούτοις αριστουργήμασιν αναγινωσκομένων κατέστησαν
την Ελληνικήν γλώσσαν εν τοίς νεωτέροις χρόνοις κοινόν παντός πεπολιτισμένου
κόσμου παιδευτήριον καί απο κτήματος ιδίου των ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΈΒΑΛΟΝ ΑΥΤΉΝ
εις κτήμα παντός του πεπολιτισμένου καί εκπολιτιζομένου κόσμου,
φυσικώτατον ην πρωίμος ταυτα να καταστώσι κτήμα καί παίδευμα πάσης της Ελλάδος
καί οι μετέχοντες της παιδείας καί ανθρωπισμου τούτων νά θεωρώνται πρό πάντων
ΕΛΛΗΝΕΣ
,Πρβλ. Ισοκράτους Πανηγυρ. 5ο
και τό τών Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι τού γένους
αλλά τής διανοίας δοκείν είναι καί μάλλον Ελληνας καλείσθαι
τους τής παιδεύσεως τής ημετέρας η τους της κοινής φυσεως μετέχοντας.
(συνεχεια)