σφάλμα!!!

μεταφορές κάνω, τώρα σας μεταφέρω τις λέξεις
που λείπουν απτό κείμενο παρακάτω
Με τη σειρά όπως διαβάζετε ανάμεσα στις αγκύλες
authentisch
eigentlich
eigentlichkeit
eigentlich
eigentlicheit